Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom alebo právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu ONLINE-TEXTIL.SK od podnikateľa:

adresa pre doručovanie: Online-textil.cz, Milan Kubala, Řenče 113, 334 01 Přeštice

telefónne číslo: +420 731 181 022

kontaktný e-mail: objednavky@online-textil.cz

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí predovšetkým:

Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za akosť.

1.2. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

2. Práva kupujúceho z vadného plnenia

2.1. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, predovšetkým § 2099 až 2117.

2.2. Pokiaľ je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, prináležia kupujúcemu tieto práva z vadného plnenia:

a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) odstránenie vady opravou veci;

c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpenie od zmluvy.

2.3. Pokiaľ je vada tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

a) odstránenie vady; alebo

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.4. O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o ňom rozhodne predávajúci. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť.

Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (predovšetkým dodať chýbajúce dokumenty).

2.5. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v prípade, že:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b) kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;

c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo

d) kupujúci vec predal ešte pred objavením vady, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

3. Nemožnosť uplatnenia práv z vadného plnenia

3.1. Práva z vadného plnenia kupujúcemu neprináležia, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

4. Postup pri reklamácii

4.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

4.2. Záväzný postup pri reklamácii:

4.3. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

4.4. V súlade s občianskym zákonníkom má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 10. 6. 2017.