Podmienky používania webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.online-textil.sk (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje podnikateľ:

  • Kubale media s.r.o., so sídlom Mlýnská 10, 334 01 Přeštice, Česká republika
  • IČ: 11741287
  • DIČ: CZ11741287
  • zapísaná: v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, spisová značka C 41094

adresa pre doručovanie: Online-textil.sk, Kubale media s.r.o., Mlýnská 10, 334 01 Přeštice, Česká republika

telefónne číslo: +420 731 181 022
kontaktný e-mail: [email protected]

Berte na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

1. Registrácia na webovom rozhraní

1.1. Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, predovšetkým meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený používateľský účet.

1.2. Pre prístup do používateľského účtu je potreba používateľské meno a heslo. Prístupové údaje do používateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou.

1.3. Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

1.4. V prípade zmien vo svojich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v používateľskom účte.

1.5. Ochrana osobných údajov v súvislosti s registráciou je upravená v Zásadách ochrany osobných a ďalších údajov.

1.6. Prostredníctvom používateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

1.7. Berte na vedomie, že máme právo váš používateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

2. Ochrana autorských práv

2.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

2.2. Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov. My ako držiteľ autorských práv máme predovšetkým právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu. Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

3. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

3.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

3.2. Nemôžeme vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používaní webového rozhrania, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škody v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

3.3. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, čiže predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

3.4. Pokiaľ sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá preukázateľne vznikla vaším konaním podľa tohto odseku, a to v plnej výške.

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 28.10.2021.